โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 0868798220
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฉันทะ(อาคาร1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิริยะ(อาคาร2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..