โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
          เดิมชื่อโรงเรียนสำนักตะคร้อวิทยาคม ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2532  บนพื้นที่ 43 ไร่ 2 งาน  22 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 9 ถนนกำลังเอก ตำบล สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ 30210 โทรศัพท์ : 044-181156 โทรสาร : 044-181156 Website : http://www.teparakrat.ac.th
 เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 รับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 99 คน มีนายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ดำเนินการเรื่องสถานที่และจัดหาที่ดิน พร้อมส่งครูมาช่วยสอน 1 คน คือ นายชิด ไพเราะ ได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน 43  ไร่ 
2  งาน  22  ตารางวา  จากนายเพ็ง เชาว์ขุนทด ข้าราชการครูบำนาญ และ นายอ๋วง ชิวขุนทด ในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวสมัยแรก และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูวิภัชธรรมสาร
เจ้าอาวาสวัดสำนักตะคร้อ นายภุชงค์ เชษฐ์ขุนทด กำนันตำบลสำนักตะคร้อ นายบุญไหล
กาศขุนทด อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ และนายสามารถ โชติขุนทด อาจารย์ใหญ่บ้านสำนักตะคร้อ โดย
ผู้บริหารคนที่ 1 คือ นายยิ่งยศ  ดอกสันเทียะ มาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2532
ผู้บริหารคนที่ 2 คือ นายวิทยา  โพธิ์แสง   มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2537
ผู้บริหารคนที่ 3 คือ นายสุเทพ  คงวิริยะวิทยา มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543
ผู้บริหารคนที่ 4 คือ นางพิกุล  ดีวงศา มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 
     1 กรกฏาคม 2548 โรงเรียนโอนมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
 
ผู้บริหารคนที่ 5 คือ นายยิ่งยศ  ดอกสันเทียะ มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2550 
 

     1 พฤศจิกายน 2551 โรงเรียนโอนมาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มีนางสาวจันทนา  ชุมทัพ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม คนที่1 และ นายชิด  ไพเราะ     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคมคนที่2


ผู้บริหารคนที่ 6 คือ นายบำรุง แก้วประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 4 มกราคม 2558
ผู้บริหารคนที่ 7 คือ นายเฉลิมชัย เขมะปัญญา มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558–30 กันยายน  2559
ผู้บริหารคนที่ 8 คือ นายประจักษ์  เชษฐขุนทด  มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 1 เมษายน 2561
ผู้บริหารคนที่ 9 คือ นายไตรมิตร  นคราวนากุล มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2562 ผู้บริหารคนที่ 10 คือ นายสว่าง   ดีมา มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ผู้บริหารคนที่ 11 คือ คือ นายทวนทอง ชูละออง  มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน