โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียง

ปรัชญา : มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี