โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียน ( MISSION )
1. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการและทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ผู้เรียน
2. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝัง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
3. ส่งเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ
4. พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีระบบ นิเทศครบวงจร ติดตามที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. พัฒนานวัตกรรม ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมภาวะผู้นำและระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ และการบริหารงาน
9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ท้องถิ่น
10. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (Flipped & Blended Learning Approach)

เป้าหมาย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
( Goal )
ตัวชี้วัด
(KPIs)
ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)
ค่าเป้าหมาย  (Targets)
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70
1.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ร้อยละ 74 
80%
70%
72% 74% 77% 80%
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 80 85% 75% 78% 80% 82%  85%
3. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอาชีพ ร้อยละ  70 80%
70%
  
72%  74%  77%  80%
4. ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มีระบบนิเทศ ติดตาม  จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา จำนวนครูที่ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 80 85% 75%
 
78%
 
80%
 
82%
 
85%
5. สถานศึกษามีการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน  8  แห่ง 5 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง
6. มีการพัฒนานวัตกรรม ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ จำนวนนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 30 ชิ้น  10  ชิ้น  2  ชิ้น 2  ชิ้น 2  ชิ้น 2  ชิ้น 2  ชิ้น
7. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการบริหารงาน ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ  85 95 % 82% 84% 85% 90% 95%
8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้ และการบริหารงานของสถานศึกษาและการบริหารงานของสถานศึกษา จำนวนครั้งที่คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้ และการบริหารงานของสถานศึกษา จำนวน  5  ครั้ง 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
9. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ท้องถิ่น จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ท้องถิ่น จำนวน  5  ครั้ง 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (Flipped & Blended Learning Approach) จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (Flipped & Blended Learning Approach) จำนวน  5  ครั้ง 20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง