โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 26 29 55
ม.2 31 25 56
ม.3 29 31 60
ม.4 18 20 38
ม.5 20 11 31
ม.6 26 35 61
รวม 150 151 301