โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
พลังงานทดแทน
นวดตอกเส้นภูมิปัญญาล้านนา
โรงเรียนธนาคาร
กิจกรรมสหกรณ์
ธนาคารรีไซเคิล
จิตอาสา
ศาสตร์พระราชา