โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
คณะผู้บริหาร

นายทวนทอง ชูละออง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819678994

นางสาวสุภรัตน์ ปัดภัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา