โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภานัน จงโกเย็น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2