โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิยะดา กลางประพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธัชธรรม์ ดงแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0653021346

นางสาววาสนา วิสันเทียะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1