โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 0868798220
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเสาวภา เมียขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศักย์ศร ปวงขุนทด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2