โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0868798220
อีเมล์ : kuputtipong@gmail.com

นางสุพรรณี เกลื่อนกลางดอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุธิกานต์ สุภัทโรบล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิภารัตน์ ไวขุนทด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1