โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ชุบขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรณี เกลื่อนกลางดอน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย พันชนะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัศ กินขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรกร จงโกเย็น
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุมนสราธิคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธวัช พาขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย กาศขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพลินพิศ กุลขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด ปลอดโปร่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลัย เชียวขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักรินทร์ ชัยรัตนพิพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนัดดา ชิขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวนทอง ชูละออง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ