โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรทัย กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ ชินขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูธเนศ เตียนขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ,ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะธดา เกี้ยวสันเทียะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาวดี พาขุนทด
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา โชมขุนทด
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพร อินพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายจราจร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคิโรรัตน์ ชำนาญพุดซา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิชา ไพรขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณิศา เลิศขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ ขอเพิ่มกลาง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุฑิตา ปรีชาญาณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นาสาวเด่นนภา ต้นสันเทียะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคิโรรัตน์ ชำนาญพุดซา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน(ตรวจร่ายกาย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศรา ชัยปาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารินทร์ ศิริเดช
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรทัย กิจขุนทด
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารินทร์ จาตุรพันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุชา กอจันทึก
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณิศา เลิศขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น :